Majątek Schroniska

MAJĄTEK SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt jest użytkownikiem nieruchomości położonej przy ul. Paluch 2, na działce gruntowej o nr ewidencyjnym 24 w obrębie 2-06-07 o powierzchni ogólnej gruntów równej 9.949 m kw., stanowiącej własność m.st. Warszawy

Majątkiem Schroniska zarządza Dyrektor Schroniska na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Wykaz majątku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie na dzień 31.12.2017 r.


Suma aktywów    12 134 527,34


A. Aktywa trwałe 11 448 432,06


I. Wartości niematerialne i prawne 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 12 134 527,34

1.Środki trwałe 11 448 432,06

2. Grunty 0,00

3. Budynki. Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11 068 527,34

4. Urządzenia techniczne i maszyny 104 151,18

5.Środki transportu 59 361,84

6. Inne środki trwałe 216 391,70


B. Aktywa obrotowe 686 095,28